הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים


עו"ד (רו"ח) בטי אדר

בשנת 2008 נכנסה לתוקף רפורמה בהקלות במס הכנסה לעולם חדשים ולתושבים חוזרים. הרפורמה קובעת הוראות של הטבות מרחיבות ומקיפות לעניין פטורים ממס ומדיווח לגבי נכסים והכנסות שמקורם מחוץ לישראל, וזאת כחלק מ"מאמצי מדינת ישראל להגדיל את האנשים הבוחרים במדינת ישראל כמרכז חייהם", כך לפי רשות המיסים בישראל.

הרפורמה מעניקה פטורים ממס ומסלולי הקלות מגוונים, ומתייחסת ל- 2 קבוצות עיקריות: עולים חדשים ותושבים חוזרים.

להלן נעמוד על מקצת מהטבות והקלות אלה, על קצה המזלג. אין המדובר בייעוץ משפטי מכל סוג או בהנחייה משפטית כלשהי, ובכל מקרה מומלץ להיוועץ בעו"ד מומחה בתחום, ובמיוחד לאור העובדה שהמפורט להלן אינו כולל את שלל ההנחיות וההוראות על פי פקודת מס הכנסה הקובעת לעיתים תנאים, סייגים וחריגים להטבות וההקלות השונות.

 

הגדרות

לשם הנוחות והפישוט, נביא את ההגדרות ל"תושב ישראל" ו"תושב חוץ":

"תושב ישראל":

לגבי יחיד – מי שמרכז חייו בישראל;

כלומר, יובאו בחשבון מקום ביתו הקבוע, מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו, מקום עיסוקו הרגיל, ועוד.

חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל -

(א)    אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר;

(ב)    אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

יצויין, כי גם לגבי חבר בני אדם (לא יחיד) ישנה הגדרה בפקודת מס הכנסה של "תושב ישראל".

"תושב חוץ" - מי שאינו תושב ישראל וכן יחיד שהתקיימו בו כל אלה:

(א)   הוא שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות במשך שנתיים;

(ב)   בשנתיים שלאחר מכן, מרכז חייו היה מחוץ לישראל.

הכנסות שונות שהופקו מחוץ לישראל

הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים / עו"ד (רו"ח) בטי אדר


סעיף 14 לפקודת מס הכנסה קובע שעולה חדש ותושב חוזר ותיק יהיו פטורים ממס במשך 10 שנים מהמועד שהיו ל"תושבי ישראל", על הכנסותיהם שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל. "תושב חוזר ותיק"- הוא ישראלי אשר היה תושב חוץ במשך 10 שנים רצופות לפחות.

 

יחד עם זאת, כדאי לציין שחוקי המס הישראליים מאפשרים לעולה החדש או לתושב החוזר תקופת הסתגלות של שנה מהמועד שעלו לישראל. המשמעות של שנת ההסתגלות היא שבשנה הזו הם לא ייחשבו כ"תושבי ישראל", ועל-כן ייחשבו עדיין כ"תושבי חוץ" לכל דבר ועניין, ולרבות לעניין המיסוי על הכנסות מחו"ל. התנאי לכך הוא שעל העולה החדש או התושב החוזר להודיע בטופס מיוחד בתוך 90 ימים מיום הגעתם לישראל על רצונם בתקופת ההסתגלות.

כמובן שבמקרה כזה, ככל והעולה החדש או התושב החוזר יבחרו בשנת ההסתגלות, אזי שלא יהיו זכאים לקבל נקודות זיכוי ולא יחולו עליהם הוראות האמנות למניעת מיסי כפל, שהרי לאורך שנת ההסתגלות הם אינם "תושבי ישראל" אלא "תושבי חוץ".

חשוב להדגיש, שבכל מקרה, בין אם מדובר בשנת הסתגלות ובין אם לאו- כל הכנסה שמופקת בישראל- חייבת במס הישראלי כרגיל.

 

עוד הטבה של רשויות המס בישראל היא לישראלים שהיו תושבי חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות: תושבים חוזרים אלה יהיו פטורים ממס במשך 5 שנים מהמועד שחזרו לארץ על הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל- ושאינן הכנסות מעסק- לגבי המפורט להלן:

(1) הכנסות מקצבה, מתמלוגים, מדמי שכירות, מריבית ומדיבידנד, שמקורן בנכסים מחוץ לישראל ואשר נרכשו בחו"ל לאחר שחדלו להיות תושבי ישראל;

(2) הכנסות מריבית ומדיבידנד שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שהם ניירות ערך שנרכשו בחו"ל לאחר שחדלו להיות תושבי ישראל.


רווח הון

הטבה נוספת מתייחסת לרווח הון: סעיף 97(ב)1 לפקודת מס הכנסה קובע, שבכפוף לתנאי המצויין בחוק, עולה חדש ותושב חוזר פטורים ממס על רווח הון ממכירת נכס שהיה להם מחוץ לישראל אם המכירה בוצעה בתוך 10 שנים מהיום שהיו ל"תושבי ישראל".

נקודות זיכוי

הטבה נוספת לעולים החדשים היא נקודות הזיכוי. נקודת זיכוי משמעה סכום של 218 שקלים חדשים לשנת המס, המקוזז כנגד המס לאותה שנה.

כך, שעל פי סעיף 35 לפקודת מס הכנסה, בחישוב המס של עולה חדש יובאו בחשבון –

(1)   1/4 נקודת זיכוי לכל חודש מ- 18 החודשים הראשונים לעלייתו לישראל;

(2)   1/6 נקודת זיכוי לכל חודש ב- 12 החודשים שלאחריהם;

(3)   1/12 נקודת זיכוי לכל חודש מ- 12 החודשים שלאחריהם.

חשוב להזכיר, שנקודות הזיכוי הנ"ל תינתנה רק למי שהוא "תושב ישראל", כלומר מי שבחר בתקופת ההסתגלות, ולכן נחשב ל"תושב חוץ" באותה השנה, לא ייהנה מנקודות הזיכוי.

לסיכום, ישנן הטבות מס והקלות נוספות, ועל כן רצוי לקבל חוות דעת וייעוץ משפטי מעו"ד מתמחה על מנת למצות את הזכויות הרבות שחוקי המס הישראליים מעניקים לעולים החדשים ולתושבים החוזרים, כדי לעודד אותם לשוב ולחיות בישראל.

בטי אדר, עו"ד (רו"ח) – משרד עורכי דין

טל' נייד: 077-5166-505

כל המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, וכל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

 
  

דוא"ל: office@drsi-law.com
טלפון
: 77-5166505(0) 972+  
פקס: 72-2159478(0) 972+
עו"ד דליה סקלאר © כל הזכויות שמורות
 

ראשי
יצירת קשר
מפת האתר
תנאי שימוש באתר